Bestuurstoesig

Media24 hou inligting / dokumente ooreenkomstig die volgende wette (let wel: dit is nie ‘n volledige lys nie):

  • Maatskappywet, No. 71 van 2008, soos gewysig
  • Belasting Administrasie Wet no. 28 van 2011 (artikel 29, 30 and 32)
  • Doeane- en Aksynswet, No. 91 van 1964 (artikel 101)
  • Werkloosheidsversekeringswet, No. 30 van 1966 (artikel 32)
  • Wet op Basiese Diensvoorwaardes, No. 75 van 1997 (artikel 31)
  • Wet op Billike Indiensneming, No. 55 van 1998 (artikel 26)
  • Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes, No. 130 van 1993 (artikel 97)
  • Insolvensiewet, No. 24 van 1936 (artikel 134 en 155)
  • Wet op Beroepsgesondheid en Veiligheid, No. 85 van 1993
  • Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, No.4 van 2013

Naam van instansie: Media24 Beherend (Edms) Bpk
Die aangewese Inligtingsbeampte: Lurica Jineanne Jacquet
Straatadres: Heerengracht 40, Kaapstad 8001
Posadres: Posbus 2271, Kaapstad 8000
E-pos: lurica@media24.com

Kode vir Etiek
Speak Up-beleid
Beleid oor volhoubare ontwikkeling
PAIA-handleiding | PAIA-gids
Kommunikasiebeleid
Vergoedingsbeleid
Menseregte-verklaring
Privaatheidsblad
Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting (POPIA)